Dokumenty

 • numer lub odpis zwykły księgi wieczystej,
 • wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),
 • warunki i termin wydania nieruchomości,
 • numer rachunku bankowego strony czynności na rzecz której mają wpłynąć środki finansowe,
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w przypadku sprzedaży
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy czy przedmiotowa działka nie znajduje się w specjalnej strefie rewitalizacyjnej w przypadku sprzedaży
 • zaświadczenie zawierające informację, czy przedmiotowe działki nie są objęte uproszczonym planem urządzania lasu ani decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach;
 • wypis z rejestru gruntów
 • wypis z kartoteki budynków
 • wyrys z mapy ewidencyjnej, gdy będzie odłączana działka do nowej księgi wieczystej,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział wraz z mapą z projektem podziału
 • numer lub odpis zwykły księgi wieczystej,
 • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży)
 • warunki i termin wydania lokalu,
 • numer rachunku bankowego strony czynności na rzecz której mają wpłynąć środki finansowe,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie od zarządcy o niezaleganiu w opłatach
 • zaświadczenie ze spółdzielni o stanie prawnym lokalu i o niezaleganiu w opłatach
 • podstawa nabycia ( np.: przydział lokalu, wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku
 • dane osobowe sporządzającego testament
 • dane osoby powoływanej do spadku
 • numer księgi wieczystej lub dane nieruchomości, lokalu będącej przedmiotem zapisu windykacyjnego
 • dane osobowe mocodawcy
 • dane osobowe pełnomocnika
 • opis nieruchomości (numer lub zwykły odpis księgi wieczystej, dane dotyczące lokalu lub nieruchomości gruntowej)
 • oznaczenie zakresu pełnomocnictwa
 • dane z dowodów osobistych spadkobierców,
 • odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierczyń (również w przypadku zmiany nazwiska spadkobierczyni po rozwodzie)
 • odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców
 • odpis skrócony akt zgonu spadkodawcy
 • jeżeli spadkodawca był żonaty/zamężna – odpis skrócony aktu małżeństwa
 • dokument z numerem PESEL spadkodawcy
 • numer księgi wieczystej nieruchomości, której właścicielem lub współwłaścicielem był spadkodawca

Może okazać się, że będą potrzebne również inne dokumenty, ale informacja na ten temat będzie możliwa dopiero po zweryfikowaniu dokumentów, o których mowa wyżej. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Kancelarią.

PRZYDATNE INFORMACJE:

Zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego jest wymagane, jeżeli sprzedający nabył przedmiot umowy w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności dokonanej po 1 stycznia 2007 roku; przy czym zaświadczenie z urzędu skarbowego, odnośnie nabycia w drodze dziedziczenia, zawsze jest wymagane.

Jeżeli notariusz po wglądzie do księgi wieczystej stwierdzi, że nabycie nastąpiło na podstawie dziedziczenia, wówczas zażąda takiego zaświadczenia. Jeżeli zbywca zgubi lub nie znajdzie w posiadanych dokumentach odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, to przed udaniem się do urzędu skarbowego będzie musiał zamówić taki odpis w sądzie cywilnym, gdzie toczyła się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku. Zaświadczenie z urzędu skarbowego jest potrzebne niezależnie od tego, czy osoba dziedzicząca czy obdarowana jest zwolniona od podatku lub nastąpiło przedawnienie.

Dla strony kupującej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się z lokalu przed zawarciem aktu – umowy sprzedaży. Jeżeli bowiem tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, które opuściły lokal, a się nie wymeldowały, a procedura ta jest dość długotrwała. Z samych względów formalnych wymeldowanie nie jest jednak konieczne do zawarcia umowy. Jeśli nabywcy wyrażają zgodę na późniejsze wymeldowanie, to nie ma przeszkód, aby taki zapis znalazł się w akcie. Podobna sytuacja dotyczy rozliczenia kosztów eksploatacyjnych – jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego.

Na termin umowy należy przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty w oryginałach.

Do każdej czynności wymagane są następujące dane stron:

Osoba fizyczna
(dane z dowodu osobistego lub paszportu)

 • imiona,
 • nazwiska,
 • imiona rodziców,
 • adres zameldowania / zamieszkania,
 • PESEL,
 • nr dowodu osobistego lub paszportu,
 • adres zameldowania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zameldowania.

Osoba prawna

 • pełna nazwa,
 • forma prawna,
 • siedziba,
 • NIP,
 • REGON,
 • aktualny odpis z KRS,
 • członkowie organów wymienionych podmiotów oraz ich pełnomocnicy podają dane jak osoby fizyczne,

W przypadku działania strony przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa, tj. wypis aktu notarialnego.

W celu ustalenia wymaganych dokumentów do sporządzenia konkretnej czynności notarialnej, prosimy o kontakt z Kancelarią osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty e-mail.

Dokumenty wymagane do podpisania aktu notarialnego:

Dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego