Czynności notarialne

Sporządzamy wszelkie czynności notarialne, przewidziane w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.

Do katalogu sporządzanych w Kancelarii Notarialnej czynności należą w szczególności:

 • umowy darowizny nieruchomości gruntowych, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali;
 • umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali;
 • umowy o dział spadku, zniesienia współwłasności nieruchomości oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali;
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokali;
 • umowy przedwstępne zbycia nieruchomości lub spółdzielczych własnościowych praw do lokali;
 • oświadczenia o ustanowieniu hipotek;
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji;
 • akty ustanowienia służebności oraz użytkowania;
 • umowy o dożywocie;
 • pełnomocnictwa;
 • testamenty;
 • protokoły przyjęcia lub odrzucenia spadku;
 • akty poświadczenia dziedziczenia;
 • umowy majątkowe małżeńskie;
 • umowy o podział majątku wspólnego małżonków;
 • akty ustanowienia fundacji;
 • umowy i protokoły spółek;
 • poświadczenia własnoręczności podpisów na okazanych dokumentach oraz wzory podpisów;
 • poświadczenia zgodności dokumentów z oryginałem;
 • poświadczenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
 • przyjęcia na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych;
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów oraz daty okazania dokumentu;
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.